PGPARA Temsilcisi Olmak İstiyorum

Temsilci bilgi formunu doldurun, sonra sizinle iletişime geçelim ve sizi ziyaret edelim.
 
Temsilcimiz olun
PGPARA ÖDEME HİZMETLERİ TEMSİLCİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla PGPARA Ödeme Hizmetleri (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler  www.pgpara.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresi üzerinden erişebilirsiniz.
1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Şirketimiz ile temsilcilik ilişkinizin kurulması kapsamında kişisel verileriniz elektronik ortamda, başvuru formu vasıtasıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması, ifası ile ilgili olma ve Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirketimizle temsilcilik ilişkinizin kurulması, temsilcilik başvurularının değerlendirilmesi ve neticelendirilmesi, Şirketimiz hizmetlerinin satışına ilişkin organizasyonun sağlanması amaçlarıyla işlenebilecektir.
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yukarıda belirtilmiş olan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; tedarikçilerimize, iş/çözüm ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.
4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda listelenen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Listelenmiş olan haklarınız doğrultusundaki taleplerinizi mevzuatta belirtilen yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

reCAPTCHA
 

PGPARA Temsilcisi Olmak İçin Hangi Belgeleri Vermem Gerekiyor?

 
T.C. Vatandaşları İçin
 • Vergi levhası
 • Son ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Ortakların kimlik fotokopileri (Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanlarının fotokopileri)
 • Adli sicil belgesi (Ortak veya imza yetkisi olan kaç kişi varsa)
 • Güncel tarihli, noter onaylı imza sirküleri
 • Güncel teminat mektubu veya sunabileceğiniz nakit teminat*

 

Yabancılar İçin
 • Adli sicil belgesi (Her bir ortak için ve Son kullanma tarihine en az 3 ay olması gerekli.)
 • İmza sirküleri
 • Pasaport renkli fotokopisi (her bir ortak için gerekli ve Son kullanma tarihine en az 1 yıl olması gerekli)
 • Noter tasdikli pasaportların tercümesi
 • Ticari Sicil Gazetesi
 • Vergi levhası
 • Çalışma izni (Ortak veya imza yetkisi olan kaç kişi varsa her birine ait son kullanma tarihine en az 1 yıl olan çalışma izni gerekli)

İş Yerimde Yurt İçi ve Yurt Dışı Para Transferi Yapabilmek İçin Nelere İhtiyacım Olacak?